POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

14.07.2016 12:50

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci:

Pavol Huntoš – obchodná činnosť IČO: 40399451, DIČ: 1049414905 IČ DPH: SK1049414905

Lisková 192, 034 81 Lisková Zápis: Okresný úrad Ružomberok Číslo živnostenského registra: 508-6938

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci

predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na

odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s

výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás

informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento

účel môžete použiť: formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý

môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: pneuhuntos@gmail.com. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude

uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným

spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám

bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu

preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu:

Pavol Huntoš Areál Poľnohospodárskeho družstva – Ťažká mechanizácia 034 71 Ludrová , alebo priniesť osobne na túto adresu .

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,

pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že

bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu

odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

4. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním

iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky

(počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

b) Osobný odber na prevádzke:

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie

tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.

Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na

odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci *:

Pavol Huntoš – obchodná činnosť IČO: 40399451, DIČ: 1049414905 IČ DPH: SK1049414905

Lisková 192, 034 81 Lisková Zápis: Okresný úrad Ružomberok Číslo živnostenského registra: 508-6938

Kupujúci (spotrebiteľ **):

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

· Číslo faktúry:______________________________________________________________

· Popis tovaru/služby: ________________________________________________________

· Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________

· Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________

· Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________

· Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________

· Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

Dátum ___________________ Podpis ____________________

*Nehodiace sa preškrtnite.

Údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.

 

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci:
Pavol Huntoš – obchodná činnosť IČO: 40399451, DIČ: 1049414905 IČ DPH: SK1049414905
Lisková 192, 034 81 Lisková Zápis: Okresný úrad Ružomberok Číslo živnostenského registra: 508-6938
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na
odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás
informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento
účel môžete použiť: formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý
môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: pneuhuntos@gmail.com. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,
ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,
keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám
bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu
preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
3. Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu:
Pavol Huntoš Areál Poľnohospodárskeho družstva – Ťažká mechanizácia 034 71 Ludrová , alebo priniesť osobne na túto adresu .
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,
pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že
bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu
odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).
4. Poškodený tovar
Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním
iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
a) Pri doručení prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky
(počet balíkov, neporušenosť pásky, príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
b) Osobný odber na prevádzke:
Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie
tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.
Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.
5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.
Predávajúci *:
Pavol Huntoš – obchodná činnosť IČO: 40399451, DIČ: 1049414905 IČ DPH: SK1049414905
Lisková 192, 034 81 Lisková Zápis: Okresný úrad Ružomberok Číslo živnostenského registra: 508-6938
Kupujúci (spotrebiteľ **):
Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:
· Číslo faktúry:______________________________________________________________
· Popis tovaru/služby: ________________________________________________________
· Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________
· Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________
· Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________
· Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________
· Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________
Dátum ___________________ Podpis ____________________
*Nehodiace sa preškrtnite.
Údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.
** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

—————

Späť